COVID informácie

účinné od 25.11.2021 (štvrtok) do 9.12.2021

 

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. SR sa uzatvárajú sa maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, teda aj autoškoly.

 

zdroj: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/aktualizacia-autoskoly-podmienky-prevadzky-32960

 

Zdroj: 263 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok z 24.11.2021

 

Zdroj infomrácii o zavedení núdzového stavu: Uznesenie Vlády SR 695

 

********************************************************************

NOVINKA

ohľadom skúšok na získanie vodičského oprávnenia elektronicky

 

317/2021 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 6. augusta 2021,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 224/2020 Z.z.

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8§ 85 a § 91 ods. 16 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

 

Čl.I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 224/2020 Z.z. sa mení takto:

V čl. II sa slová "1. septembra 2021" nahrádzajú slovami "1. januára 2023".

 

Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. augusta 2021.

 

Roman Mikulec v.r.

 *****************************

 

Už aj v Autoškole šváby

Kurzy prvej pomoci už aj u nás 

Kurz PRVEJ POMOCI v autoškole Šváby je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie,

žiadateľov o kvalifikačné karty vodičov, širokú verejnosť, organizácie, BOZP ....

cena kurzu: 25,-Eur

 

Kondičné jazdy -od 1.júna 2020

a) pre verejnosť: 1 x 45 minút......... 25,-Eur

b) kondičná jazda pred skúškami: 1 x 45 min...20,-Eur (pre našich uchádzačov o vodičské oprávnenie sk. B

 

 NAJNOVŠIE TESTY na vodičák, s doplnenou platnou legislatívou od 1.4.2020

na skupinu A+B aj C+D+T

https://www.testynavodicak.eu/

 a l e b o

https://soferuj.sk/testy

 

 

 

   Dôležitá Informácia od Ministerstva dopravy SR

 

Trvanie vodičského kurzu v autoškolách

Vzhľadom na opatrenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemožno vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Preto, ak v dobe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, resp. v súvislosti s nimi, dôjde k situácii, že účastník vodičského kurzu nemôže ukončiť vodičský kurz do 12 mesiacov od začatia vodičského kurzu tak, ako to stanovuje § 8 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je nevyhnutné prihliadať na vzniknutý stav, ako na situáciu "vis maior" (skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť). Lehota tak počas tohto obdobia (obdobie vyhlásených opatrení) neplynie a predlžuje sa o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.

 

zdroj: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/trvanie-vodicskeho-kurzu-v-autoskolach

 

 

 Možnosť objednania prepravy AUTOBUSOM Iveco Eurorider

na školské výlety, pracovné výlety, svadby.......

bližšie info: 0907 697 347